Historie sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Bílkově byl založen 1. 11. 1923 v počtu 22 činných členů. Prvním velitelem byl zvolen Antonín Zamazal. V témže roce bylo rozhodnuto o zakoupení stříkačky za 20.100 Kč. Její slavnostní svěcení bylo provedeno r. 1925. Zároveň bylo nutné postavit pro ni skladiště s přilehlou místností pro konání schůzí. Měsíční příspěvek pro členy byl stanoven na 1 Kč. Potřebné finance na koupi stříkačky byly proto zapůjčeny od vzájemné záložny v Telči. Další investice byly hrazeny z úvěru z místního spořitelního a záložního spolku. Na splácení úvěru si hasičský sbor vydělával především pořádáním tanečních zábav, divadelních představení, případně vybíráním dobrovoných příspěvků. Ojediněle přispívali i okolní obce bez vlastní hasičské posádky.    Roku 1924 byl zakoupen naviják a o rok později si byly objednány uniformy, helmy a ostatní příslušenství. Roku 1927 byly pořízeny vycházkové blůzy.     Jelikož stavba skladiště nepokračovala tak rychle, jak bylo původně plánováno, najali hasiči zedníky, kteří stavbu roku 1925 dokončili. Roku 1932 byl pojištěna na 8500 Kč.     

Na výborové schůzi konané dne 4. března 1926 bylo usneseno, aby sbor zakoupil hudební nástroje potřebné pro založení spolkové hudební kapely.

Hasiči měli možnost sříkačku poprvé vyzkoušet 4. září 1926. Při prudké bouři, která se přehnala krajem, zapálil blesk v obci Borek stavení rolníka Václava Urbance. Ohni padla za oběť kůlna a kryt chléva s množstvím uložené suché píce.

Sbor se často účastnil různých slavností a společenských akcí nejen v Bílkově, ale i v okolních obcích. Za zmínku stojí účast sboru na vítání prezidenta T. G. Masaryka v Telči 13. června 1928.

29. prosince 1936 vypukl v hasičském domě ve spolkové místnosti požár za neznámé příčiny. Shořela podlaha a skříň se spolkovým archivem. Škoda byla kryta pojištěním. 

Zastaralé vybavení donutilo hasiče uvažovat o modernizaci. Nová motorová stříkačka však byla nad jejich finanční možnosti. V roce 1937 bylo rozhodnuto o koupi ojetého vozu zn. Tatra a o jeho přestavbě na hasičský vůz. Na vše bylo vyčleněno 21.500 Kč. Obě stříkačky se však do hasičského domu nevešly. Ještě v témže roce bylo započato s přestavbou a rozšířením domu.

V roce 1939 byl do sboru začleněn místní sportovní klub, který takto vlastně zanikl. Bylo rozhodnuto i o převzetí veškerých jeho závazků. V této době měl bílkovský sbor 30 aktivních členů.

Za 2. sv. války nebyla činnost sboru jako celku nijak omezena. Byla zavedena noční požární služba, kterou konal vždy jeden činný člen sboru a jeden civilní občan. Hasiči dál úspěšně zasahovali u požárů, účastnili se pravidelných cvičení a přehlídek a pořádali i nadále s velkým úspěchem divadelní představení. Válka však tragicky zasáhla do osudů několika členů sboru. Roku 1942 umírá v Osvětimi bývalý zbrojmistr sboru Bohumil Kopečný. Další člen sboru, Antonín Zamazal, se v únoru 1943 vrátil z vězení v Německu. V říjnu 1942 byl zatčen gestapem člen a revisor účtů sboru Petr Žahourek. Jeden člen sboru, Josef Novák, se za války účastnil partyzánského hnutí.

5. května 1945 se sbor hasičů dověděl z poslechu pražského rozhlasu o ustavení České národní rady. Po těchto zprávách byly na hasičském domě i jinde v obci vyvěšeny ukryté české vlajky. Týž den byl vytvořen místní národní výbor. Jeho členy byly i dva bratři sboru. Jelikož místní německá posádka stále nesložila zbraně, bylo na večerní schůzi výboru rozhodnuto vykonávat noční hlídky se zbraní v ruce. Německá posádka následující den Bílkov opustila a přesunula se k Dačicím. K žádným střetům nedošlo. Brzy ráno 9. května 1945 projížděly Bílkovem ustupující poslední zbytky německé armády. Němci odhazovali po cestě množství zbraní, především pušky. Ty byly nějaký čas uskladněny v hasičském domě, který se dočasně změnil na strážnici. V okolních lesích se stále pohybovaly ustupující německé jednotky, které se snažily dostat co nejdříve do Rakouska. S pomocí dačických dobrovolníků byl za Dobrohoští chycen jeden voják SS. Po odsouzení ruským důstojníkem byl zastřelen a pochován na bílkovském hřbitově. Členové hasičského oddílu se účastnili i jiných podobných zátahů, při nichž bylo zajato několik německých vojáků.

V roce 1946 byla autostříkačka odvezena ke generální opravě do Brna. Náklady činily 30.000 Kč. Následujícího roku se s ní hasiči zúčastnili okresního hasičského sjezdu v Dačicích. V doprovodné soutěži, ve které závodilo 6 sborů, se umístili na 3. místě. 20. července 1946 se hasiči účastnili nadšeného přivítání prezidenta Beneše v Dačicích v plném počtu 25 bratří. Uvítání vyznělo v mohutnou manifestaci celého kraje pro pana prezidenta.

Na schůzi konané v září 1946 bylo schváleno úrazové pojištění sjednané s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. V případě smrti při zásahu bude pozůstalým vyplaceno 20.000 Kčs, v případě trvalé invalidity až 80.000 korun, denní důchod až do 20 Kčs.

Od r. 1949 se na schůzích SDH začalo přednášet o poskytnutí první pomoci, konala se i různá technická školení. Nově se také začínají objevovat době poplatná politická školení jako např. Postoj hasiče k lidově demokratickému státu, Hasičova cesta k socialismu, Poměr hasiče k politice apod.

K 1. 1. 1955 činil stav členstva 22 hasičů, tedy spíše požárníků, jak se v té době začali nazývat. V květnu 1959 byla opravena za pomoci místních občanů požární zbrojnice. Koncem roku 1963 byla pořízena motorová stříkačka staršího typu.

K největšímu bílkovskému požáru tehdy došlo při večerní bouřce 6. června 1964, kdy blesk zasáhl stodolu u domu č. 35 v Bílkově. Za chvíli už byla v plamenech, ale dobře sehraní hasiči už byli na místě. Stříkačka nasála vodu, ale velký příval vody společně s pískem ji ucpal. Vzápětí přijel sbor z Dačic a z Hříšice, ale stalo se jim to samé. Požár se začal rozšiřovat i na vedlejší objekty. Byly přivolány další sbory z Telče a Slavonic, ale úspěšně začal hasit teprve sbor z Malého Pěčína. Úspěšným zásahem zachránili další obytné budovy, avšak škoda se vyšplhala na 125.000 Kčs.

Roku 1974 dostali bílkovští hasiči novou stříkačku s veškerým příslušenstvím v hodnotě 32.600 Kč.

Hasiči se v 70-tých letech velkou měrou účastnili různých akcí Z, zejména stavby prodejny Jednota, stavby školky (1976-1978), úpravy dobrohošťského potoka, úpravy a úklidu veřejných prostranství. V následujících letech pracovali členové sboru také na zbudování vodovodu v obci a r. 1983 byla svépomocí opravena požární zbrojnice (nová střecha a fasáda, nový komín, oprava omítek apod.).

V létě r. 1984 opravili hasiči obou přechodů přes Vápovku - u č. p. 23 a 45. V tomto roce měla bílkovská hasičská organizace 33 členů, z toho 6 žen.

Na podzim r. 1984 byl založen kroužek mládeže. Malých členů bylo 30 ve věku 9 až 14 let. V souvislosti se založením kroužku byla požární zbrojnice vybavena nábytkem od SSM.

Fotogalerie